Menu

Medezeggenschapsraad (MR)

MR algemeen

De taak van de medezeggenschapsraad is om in overleg met schoolteam reacties te geven op voorstellen vanuit het schoolbestuur. De MR kan ook zelf onderwerpen aandragen die te maken hebben met zaken als onderwijsbeleid, personeelsbeleid, financiën, enz. In het huishoudelijk reglement wordt aangegeven wanneer er sprake is van advies- en instemmingsbevoegdheid.

In de MR zitten twee vertegenwoordigers namens ouders en twee vertegenwoordigers namens het schoolteam. Het lidmaatschap kan verkregen worden door verkiezingen. De bijeenkomsten van de MR zijn openbaar.

Op onze school hebben de volgende teamleden en ouders zitting in de MR:

Team: 
Boukje Lodewikus – voorzitter b.lodewikus@montessorischooloosterhout.nl
Romy v.d. Vorst – lid r.vdvorst@montessorischooloosterhout.nl 
Ouders: Linda van Abeelen  en Yvonne Oteguy

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Delta-onderwijs kent een GMR om voor alle scholen van de stichting de bovenschoolse zaken te behartigen. Op 1 augustus 2008 is de nieuwe wet op de medezeggenschap in het onderwijs ingegaan. Naar aanleiding daarvan is een nieuwe GMR samengesteld die zich beraadt op de wijze waarop zij de nieuwe wet gestalte zal gaan geven. De GMR bestaat uit leden vanuit de personeels- en oudergeleding van de verschillende scholen.
Er zijn vier ouders en vier personeelsleden. Elk GMR lid fungeert als contactpersoon voor de MR van een aantal scholen.
Meer informatie en verslagen van de vergaderingen van de GMR kunt u vinden op GMR Delta-Onderwijs

Bent u nieuwsgierig geworden?

Heeft u nog vragen of zou u de school graag eens van binnen willen bekijken? Neem dan gerust contact met ons op via 0162 – 470 581 of ga door naar contact.

Ga naar contact